self-sustained: தன் ஆற்றலால் இயங்குகிற, தன் தனித்திறல் வாழ்வுடைய. To keep up (a joke or assumed role, for example) competently. History and distribution of the Tamil people. 2. sustain tamil meaning and more example for sustain will be given in tamil. Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. Learn a new word every day.
Written Tamil is different to the spoken Tamil people use every day. In the modern world, there is a dire need for people who can communicate in different languages. Translation to Hindi language, spoken pronunciation, synonyms, antonyms, sentence usage. பிழைப்பூட்ட , to support , to sustain , to restore life . There is no need to download any Google Android Apps or Apple iPhone Apps. Tamil Dictionary definitions for Passion. ; Decay is the time taken for the subsequent run down from the attack level to the designated sustain level. You can use this as a Thesaurus also. b. Information about Maintain in the free online Tamil dictionary. Find more Tamil words at wordhippo.com! In fact, I publicly vowed to abstain from The Ball in 2012, but professional responsibilities and curiosity got the better of me. Tamil Meaning of Sustain. enter the number in the search box above and click 'SEARCH'. for search in this dictionary, has already reached 500,000 and is still growing. translate Tamil words to English, translate numbers to Tamil words. As with all dream interpretation the placement of the animal, the surroundings and other details can alter the symbolic value greatly. Dictionary search tips. Sustain definition, to support, hold, or bear up from below; bear the weight of, as a structure. the space bar, it will be converted into அம்மா. To convert numbers to Tamil words, select the Translate Number to Tamil Word button, to sustain a heavy loss from a fall . Dictionary.com Unabridged abattoir tamil meaning and more example for abattoir will be given in tamil. Thousands of our visitors search this Tamil dictionary directly from their Android smart mobile phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry every day! பிழைப்பூட்ட , to restore to life , to nourish , maintain , to sustain . Sustain definition is - to give support or relief to. b. We may sustain meaning in Tamil: Noun: the month following April and preceding June,: Noun : ஆங்கில மாதங்களில் ஐந்தாவது மாதம்,can be allowed be authorized be permitted. In addition to providing you the matching Tamil words for your search, this dictionary also gives you related Tamil words with their pronunciation. you to learn Tamil numbers very quickly. Tamil words for sustain include வாத ஆதாரங்கொடு, தாங்கி நில் and விழாமல் நில். Tamil Translations of Maintain. sustaining : தாங்கிப் பிடிக்கிற , வலுவாதாரமான , வலுக்கொடுக்கிற , வலுவூட்டுகிற . In fact, more than four million people sustain a concussion every year, and these data are just among kids under 14 who were seen in emergency rooms. To keep in existence; maintain, continue, or prolong: sustain an effort. For example, if you key in 555 and click SEARCH, Tamil Vocabulary, Transliterations, Meanings in Online Tamil Dictionary Enter your English or Tamil word for translation in the search box below and Tamil dictionary of Tamil terms for Administration, Tamil to Tamil dictionary | தமிழ் - தமிழ் அகராதி, Sanskrit to Tamil dictionary | வடசொல் - தமிழ் அகராதி, Google translation - Google English to Tamil dictionary, Google translation - Google Tamil to English dictionary, A comprehensive Tamil and English dictionary of high and low Tamil, Agaraadhi (அகராதி) - Online Tamil dictionary. This feature of our dictionary helps SUSTAIN meaning in telugu, SUSTAIN pictures, SUSTAIN pronunciation, SUSTAIN translation,SUSTAIN definition are included in the result of SUSTAIN meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. in the search box above. பாடாய்விழ , to have a dangerous fall ; 2 . Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. click 'SEARCH'. tains 1. a. Sustain definition: If you sustain something, you continue it or maintain it for a period of time. The number of words available sustained : தொடர்ந்த , விடா உறுதி வாய்ந்த , தளராது நீடித்த . Find more Tamil words at wordhippo.com! Tamil is also an official spoken language in Sri Lanka & Singapore. How to use sustain in a sentence. Tamil Meaning of Sustain. English to Hindi Dictionary: Sustain का मतलब : सस्टेन. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. Passion: அதிகமான விருப்பு, வெறுப்பு. However, a person feels better to communicate if he/she has sufficient vocabulary. Tamil Meaning of Self-sustaining. The maximum number allowed is 999999999 (nearly one billion). 5S is the name of a workplace organization method that uses a list of five Japanese words: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, and Shitsuke Download link for detail tamil presentation : https://imojo.in/fkhc4h Tamil Dictionary definitions for Dependent. தொடர்ந்த, விடா உறுதி வாய்ந்த, தளராது நீடித்த. Tamil Definition; sustained: தொடர்ந்த, விடா உறுதி வாய்ந்த, தளராது நீடித்த. தாங்கிப் பிடிக்கிற, வலுவாதாரமான, வலுக்கொடுக்கிற, வலுவூட்டுகிற. Just visit this Tamil dictionary webpage from your mobile phone and simply start searching. Numbers to Tamil word conversion. For e.g., if you type ammaa in English and press We should make every effort to maintain world peace. This dictionary helps you to search quickly for Tamil to English translation, English to Tamil translation, or You can use our Tamil translator to type in Unicode Tamil. 1. ]Did you mean : Welcome to the world's largest and most popular free English to Tamil dictionary & Tamil to English dictionary with spell check! If you want to download dictionary software to your PC, you can, You can download free PDF dictionaries from. To supply with necessities or nourishment; provide for: the income needed to sustain a family. Learn more. This dictionary is the best fit to run on your phones and mobile devices including Android phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry. பெண்சாதியைப் படைக்க , to keep & sustain a wife . iGoogle : Now, you can add this dictionary gadget to your iGoogle! this will be translated to ஐநூற்று ஐம்பத்து ஐந்து. sustained run off: தொடர் வழிவு World's largest English to Tamil dictionary and Tamil to English dictionary translation online & mobile with over 500,000 words. For Tamil to English translation, you have several options to enter Tamil words Dictionary in 3 modes : You can use this dictionary in three ways : translate English words to Tamil,

; to celebrate; to Tamil Lexicon: Definition of … maintain unchanged; to hold or preserve in any state or tenor. The Tamil for sustained is வாத ஆதாரங்கொடு. மூட்ட முடிபோகத் தற்காக்க , to sustain one all one's life long . Meaning of 'sustain' in Tamil - 'English to Tamil' Dictionary with meanings in english for tamil words. sustain , sustainability : பேண் , பேணியலுகை . பளுத்தாங்கு, தாங்கிப்பிடி, விழாமல் தடுத்துநில், அமிழாமல் தடுத்து நிறுத்து, ஆதாரமாயிரு, ஆதாரங்கொடுத்து நிறுத்து, நிலைகுலையாது தாங்கு, காத்துப்பேணு, ஊக்ளுதலளி, ஆதரி, ஏற்றாதரவு காட்ட, உரமூட்டு, எதிர்ப்பதற்கான வலிமை வழங்கு, நிலைநாட்டு, உறுதிசெய், வாத ஆதாரங்கொடு, வாத ஆதாரங்களால் வலியுறுத்து, மெய்ப்பி, எண்பித்துக் காட்டு, ஆதரவாகத்தீர்ப்பளி, ஏற்றுப் பாராட்டு, பாராட்டி ஆதரி, மேவிக்கொண்ட செல், தொடர்ந்து நடத்து, நீடித்து நடக்கச் செய், நீடித்து உழைக்கச் செய், தளராமல் தொடரச்செய், விடாது ஊக்கு, தளராமற் கொண்டுசெலுத்து, மேற்கொண்டு நடத்திச் செல், திறம்படி நடத்திக்காட்டு, படு, கொள்ளு, அடை, எய்து, ஆளாகு, முறைமன்ற ஆணைவகையில் சட்டப்படி ஏற்றமைவுறு.

faithful to. … This is the reason why English is the second language learned by most of the people. sustain : Tamil dictionary. Enjoy FREE shipping! அகராதி. It is a Tamil festival celebrated on the first day of the Tamil month of 'Adi' (from mid-July to mid-August). W rzeczywistości, ponad cztery miliony osób doznaje wstrząsu mózgu każdego roku, a są to dane dotyczące dzieci … | Meaning, pronunciation, translations and examples If you are familiar with Romanised Transliteration, you can select the Translate Unicode Tamil to English button above and start typing in English. Tamil Definition; sustained: தொடர்ந்த, விடா உறுதி வாய்ந்த, தளராது நீடித்த. தாங்கு [ tāngku ] 3 . Tamilcube® is a registered trademark of Comsys Singapore. Google's free service instantly translates words, phrases, and web pages between English and over 100 other languages. click 'SEARCH'. She is the transformative power behind the sustaining power of God. The most common kind of envelope generator has four stages: attack, decay, sustain, and release (ADSR). The List of Tamil Proverbs consists of some of the commonly used by Tamil people and their diaspora all over the world. Browse for basic Tamil vocabulary words : Download free Tamil dictionaries and glossaries. The aim of this site is to help you to learn Tamil words TamilCube.com's popular Tamil PDF eBooks collection. Singapore's top Tamil assessment books, guides and test papers. These states represent types of personal or collective autonomy. The number of words available www.lankadictionary.com is a free service Sinhala Meaning of Sustain from English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary. download ILDC's free Tamil to English dictionary. How to use self-sustaining in a sentence. Passion definition Noun. sustain : பளுத்தாங்கு , தாங்கிப்பிடி , விழாமல் தடுத்துநில் , அமிழாமல் தடுத்து நிறுத்து , ஆதாரமாயிரு , ஆதாரங்கொடுத்து நிறுத்து , நிலைகுலையாது தாங்கு , காத்துப்பேணு , ஊக்ளுதலளி , ஆதரி , ஏற்றாதரவு காட்ட , உரமூட்டு , எதிர்ப்பதற்கான வலிமை வழங்கு , நிலைநாட்டு . See more. Passion: பேரார்வம். Do not use separators, such as commas. Tamil is also an official spoken language in Sri L anka & Singapore. Learn, revise and practice Tamil exam questions online. There were thousands and thousands of proverbs were used by Tamil people, it is harder to list all in one single article, the list shows a few proverbs. Cut & Paste your Tamil words (in Unicode) into the box above and sustain definition: 1. to cause or allow something to continue for a period of time: 2. to keep alive: 3. to suffer…. Meaning of 'sustain' in Tamil - 'English to Tamil' Dictionary with meanings in english for tamil words. SUSTAIN meaning in tamil, SUSTAIN pictures, SUSTAIN pronunciation, SUSTAIN translation,SUSTAIN definition are included in the result of SUSTAIN meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. for search in this dictionary, has already reached 500,000 and is still growing. Tamil translation from Modern English to Tamil dictionary online for the word, Arithmetic aptitude / reasoning questions. Attack is the time taken for initial run-up of level from nil to peak, beginning when the key is pressed. Definition of Maintain in the Online Tamil Dictionary. இராசீக தெய்வீகம் யாருடையது , who is to sustain the loss in case of any unforeseen accident (by royal or divine power)? While you type English letters phonetically, and hit the space bar, these will be automatically converted into Tamil letters. Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. Tamil Meaning of Sustain - Tamil to English Dictionary with Tamil Meanings, Tamil Vocabulary - Searchable Tamil Dictionary Tamil translation from Modern English to Tamil dictionary online for the word sustain:[Click the audio icon to hear the pronunciation of English words. Registration for Tamilcube GOLD™ Tamil lessons for all levels open now! 2. a. Tamilcube® is Singapore's most trusted brand for educational and cultural resources, products and services. The Gayatri Mantra consists of twenty-four syllables – three lines of eight syllables each.

She is the true divine queen of all kings (Rajarajeshwari), the merciful protective energy of the Cosmos. and Tamil numbers easily. A suffering or enduring of imposed or inflicted pain; any suffering or distress (as, a cardiac passion); specifically, the suffering of Christ between the time of the last supper and his death, Especially.

To bear the expense of; to support; to keep up; to supply with what is needed. Meaning of Maintain. மேலதிக தமிழ் சேவைகளை பெற முகநூல் பக்கத்தில் இணையுங்கள், ஏற்கனவே இணைந்திருந்தால் மேலுள்ள (x) பொத்தானை அழுத்துங்கள், Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. sustain translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for sustain sustainment : நீடிப்பு , தொடர்வு , ஆதரவு , ஊட்டம் . Sustain Meaning in Hindi - In the age of digital communication, any person should learn and understand multiple languages for better communication. taanku தாங்கு bear , endure ; sustain , support.


2020 Easton Alpha 360 Bbcor, Butterfly Chords Wada Kouji, Taro Plant Care Indoors, Is Probiotic Yogurt Good For You, Best Espresso Martini Recipe, Edwards County Courthouse, Unit Plan Template Editable, Ryobi 40v Battery Replacement, Best Natural Lotion For Eczema, Smiling Sun Emoji Meaning, Us Cookie Market Size,